Napisz program wczytujący z klawiatury liczbę całkowitą

Pobierz

Liczbę n należy pobrać z klawiatury.. Napisz program, który wczytuje z klawiatury nieujemną liczbę całkowitą n i wypisuje.. Zadanko niby proste, ale nie wiem jak sprawić by użytkownik mógł podać poprawny mumer 3 razy.Napisz program wczytujący z klawiatury liczbę całkowitą.. 3.Z klawiatury są wczytywane oceny pewnego produktu, klasyfikowanego zgodnie ze szkolną punktacją: 1-b. źle, ., 6-celująco.Napisz program wczytujący z klawiatury liczbę całkowitą reprezentującą rok,a następnie wypisujący informację o tym, czy jest to rok przestępny, czy nie.. Użyj do tego tablicy.Napisz program wczytujący 3 różne liczby i wyświetlający je w kolejności od najmniejszej do największej 2.Wczytaj 10 liczb i znajdź oraz wydrukuj największą z nich.. Zadanie 9.Aby uzyskać wizję na temat tablic, posłużę się przykładem: napisz program, który pobierze 5 liczb z klawiatury.. 5.Napisz program, który pobiera od użytkownika liczbę całkowitą reprezentującą jego wiek, a następnie wyświetla na ekranie informacje ile lat będzie mieć po upływie dziesięciu lat.. */ int dlugosc; cout endl "Podaj dlugosc kreski: "; cin >> dlugosc; while (dlugosc 0) {cout "Dlugosc musi byc .. wartość 0!. Treść zadań jako komentarz w programie.. Następnie wypisze je w kolejności podania, a później w odwrotnej.. 2.Napisać program, który odgaduje liczbę całkowitą z zakresu 1, …, 100 pomyślaną przez użytkownika..

Napisz program wczytujący z klawiatury n liczb całkowitych.

Zadanie 2.. Jeśli użytkownik poda liczbę ujemną, to powinien zostać poinformowany, że wymagana jest liczba dodatnia i poproszony o kolejną liczbę.Napisz program wczytujący z klawiatury n liczb całkowitych.. Wczytane liczby należy wydrukować na ekranie.. Jeśli ich suma będzie większa niż 30, należy wyświetlić stosowną informację.. Napisz program wczytujący z klawiatury n liczb całkowitych.. Wskazówka: Operator reszty z dzielenia to %.. Jeśli wartość n podana przez użytkownika jest liczbą z zakresu od 1 do 30, wówczas program ma wczytać podanąNapisz program, który wyświetli 200 pierwszych liczb naturalnych — używając wybranej iteracji (for, while, do {.}. while).. Wczytane liczby należy wyświetlić na ekranie.Napisz program wczytujący z klawiatury liczbę całkowitą reprezentującą rok, a następnie wypisujący informację o tym, czy jest to rok przestępny, czy nie.. Wskazówka: Operator reszty z dzielenia to %.. (Rok przestępny) Napisz program wczytujący z klawiatury liczbę całkowitą reprezentującą rok, a następnie wypisujący informację o tym, czy jest to rok przestępny, czy nie.. Wykorzystaj zmienne obwód, pole dla zapamiętania tych wartości.. Wykorzystaj operator reszty z dzielenia %.1.4.3 Napisz program wczytujący ze standardowego wejścia trzy dodatnie liczby całkowite n, m i k, i wypisującyw kolejnych wierszach wszystkie wielokrotności n większe od m i mniejsze od k.Zadanie 8. wybierający największą liczbę..

Napisz program wczytujący z klawiatury 10 liczb całkowitych.

W pętli umieścić można warunek sprawdzający czu poprzednia liczba jest większa od wpisanej teraz, jeśli tak to pod zmienną max po prostu podstawia tą liczbę.Napisz program, wczytujący z klawiatury dwie liczby i wyświetlający ich sumę.. 8Napisz program wczytujący z klawiatury liczbę całkowitą reprezentującą rok, a następnie wypisujący informację o tym, czy jest to rok przestępny, czy nie.Wskazówka:zastosuj operator reszty z dzielenia % Napisz program wypisujący na ekranie potęgi liczby 2 (od potęgi 0 do potęgi 8).Napisać program wczytujący z klawiatury dwie liczby całkowite i wypisujący na ekranie konsoli ich sumę.. Wczytane liczby należy wydrukować na ekranie w odwrotnej kolejności.. równe m.. Napisz program pobierający od użytkownika liczbę całkowitą, a wyświetlający jej silnię.. Zakładamy, że możliwe są tylko 3 próby podania poprawnego numeru.. Użyj stałej PI.. Napisz program wymieniający wartość dwóch zmiennych.. Jeśli wartość n podana przez użytkownika jest liczbą z zakresu od 1 do 30, wówczas program ma wczytać podaną ilość liczb całkowitych, a następnie wczytane liczby wydrukować na ekranie.2..

Napisz program wczytujący z klawiatury liczbę całkowitą.Zadanie 1.

(np. na początku a=2, b=7, po zamianie a=7, b=2) .. Próbę wczytywania liczby powtarzamy dopóty, dopóki użytkownik nieW programie na początku wczytywana jest wartość z klawiatury do zmiennej, a następnie dokonujemy zmiany jej typu na liczbę całkowitą.. Napisz program, który wczytuje z klawiatury liczbę, aż do chwili gdy będzie ona należała do przedziału <0,100>.. int liczba1, liczba2 .RE: [C++] prog.. Napisz program wczytujący z klawiatury 6 kolejnych liczb.. Jeśli użytkownik poda liczbę ujemną, to powinien zostać poinformowany, że .. w formacie: 0!. (Wymiary walca) Napisz program, który pobierze od użytkownika dwie dodatnie liczby rzeczy-Programy napisane w dev.cpp, ale powinny skompilować się na innych komplilatorach.. Program powinien przyjmować jedynie liczbę dodatnią.. Następnie program niech obliczy bok kwadratu o polu równym polu tego koła oraz bok innego kwadratu o obwodzie równym obwodowi koła.. Użytkownik odpowiada jedynie, czy zgadywana liczba jest za mała / za duża.. //13.Napisz program który sprawdzi czy liczba a jest liczbą pierwszą.Napisz program, który wczytuje z klawiatury poprawny numer miesiąca, tzn. liczbę z przedziału <1,12> .. Program powinien przyjmować jedynie liczbę dodatnią.. Jeśli wartość będzie większa od 0 na ekranie wyświetlony będzie napis Wpisałeś liczbę dodatnią, jeśli nie, program wykona kolejną .Napisz program, pobierający z klawiatury liczbę całkowitą i mówiącą o tym czy jest ona z przedziału ..

Napisz program(C++) wczytujący z klawiatury n liczb całkowitych.

Program ma znaleźć największą oraz najmniejszą spośród podanych liczb oraz wydrukować na ekranie informację mówiącą o tym, ile razy największa oraz ileC++ 5 - Informatyka: ZADANIE 5 Napisz program wczytujący z klawiatury n liczb całkowitych.. Zadanie 9.. Jeśli wartość n podana przez użytkownika jest liczbą z zakresu od 1 do 15, wówczas program ma wczytać podaną ilość liczb całkowitych, a następnie wczytane liczby wydrukować na ekranie.Napisz program wczytujący z klawiatury liczbę całkowitą.. Napisz program wczytujący z klawiatury dwie dodatnie liczby całkowite n i m, i. wypisujący w kolejnych wierszach wszystkie dodatnie wielokrotności n mniejsze bądź.. W dalszej części stosujemy instrukcję if sprawdzając czy wartość podanej liczby jest większa od 0.. Program powinien przyjmować jedynie liczbę dodatnią.. Program ma znaleźć największą oraz najmniejszą spośród podanych liczb oraz wydrukować na ekranie informację mówiącą o tym, ile razy największa oraz ile razy najmniejsza liczba wystąpiła w podanym ciągu liczb.Napisz program wczytujący z klawiatury liczbę całkowitą.. Zmodyfikowałbym program jacka dodając pętle for myślę iż będzie to wygodniejsze i krutsze.. Napisz program wczytujący z klawiatury liczbę całkowitą i wypisujący listę jej dzielników naturalnych (po jednym w każdej linii).Napisz program wczytujący z klawiatury liczbę całkowitą, który obliczy obwód i pole koła o wczytanym promieniu i wyświetli jako liczbę rzeczywistą.. Jeśli użytkownik poda liczbę ujemną, to powinien zostać poinformowany, że wymagana jest liczba dodatnia i poproszony o kolejną liczbę.. Liczbę n należy pobrać z klawiatury.. Trzeba zdefiniować 5 zmiennych.. Napisz program wczytujący z klawiatury 10 liczb całkowitych.. Napisz program wczytujący z klawiatury liczbę rzeczywistą będącą promieniem okręgu (koła), następnie program oblicza i wyświetla na ekranie obwód okręgu i pole koła o podanym promieniu.. Napisz program, który wczytuje z klawiatury do zmiennej i liczbę całkowitą, a następnie wypisuje ją w postaci dziesiętnej i szesnastkowej (heksadecymalnej), np.: Liczbę n należy pobrać z klawiatury..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt