Wypowiedzenie z imiesłowowy równoważnik zdania wykresy

Pobierz

Wypowiedzenie, w którym zamiast osobowej formy czasownika pojawia się imiesłów.. Inne rodzaje wypowiedzeńRównoważnik zdania to wyrazy lub grupy wyrazów, formalnie nie tworzące zdania (ponieważ nie mają formy osobowej orzeczenia), wyrażające jednak te same treści, co zdanie; np.: Piękna pogoda.. Przykłady użycia: Czekając w umówionym miejscu, dziewczyna spoglądała na zegarek.. a) Kiedy wracałem z teatru, spotkałem sąsiadkę.. (1) - zdanie po zamianie (2) - zdanie nadrzędne .. Jest to konstrukcja, która składa się z imiesłowu przysłówkowego + określeń.. Zwykle pojawia się on w tekstach zamiast zdania podrzędnego okolicznikowego (czasu lub sposobu).Imiesłowowy równoważnik zdania to zdanie składowe, które.. Aby wykonać zadanie, znajdź imiesłowy, podkreśl je falistą linią i oddziel od reszty zdania przecinkami.. Zapisz sobie typy zdań i wykresy w zeszycie.. c) wykrzyknienie - wypowiedzenie, które nie zawiera formy osobowej czasownika i niemożliwe jest jej wprowadzenie.. Między członem podrzędnym a nadrzędnym ZAWSZE musi się znajdować przecinek.Przekształć podane zdanie w wypowiedzenie z imiesłowowym równoważnikiem zdania,wykonaj jego wykres Kiedy zapominamy o sobie,otwieramy się na innych SylwiaWykonaj wykres zdania, nazwy wszystkie części zdania.. 2013-05-27 18:53:29 Wykonaj wykres zdania i nazwij jego rodzaj..

Np.Konstrukcja z imiesłowowym równoważnikiem zdania.

Wszyscy położyli się na ławkach, rękamiRównoważnik zdania to wypowiedzenie, które nie zawiera orzeczenia.. bezokoliczniki: utrzymywać, wysłuchać, brać, powtarzać, wygłosić, znudzić się, wypowiadać się.. Typy zdań złożonych podrzędnie i ich wykresy też zapisz sobie w zeszycie.. • imiesłów przysłówkowy (współczesny lub uprzedni): pisząc uzupełniwszy.. Dzięki Ani zrozumiesz, co kryje się pod tą skomplikowaną nazwą.. • wyrazy określające: (pisząc) list do kolegi (uzupełniwszy) braki w zeszycie.. OK - i tu, i tu ja jest podmiotem.. Halo!, Człowieku!, Do diaska!Każdy imiesłowowy równoważnik zdania, który jest w wypowiedzeniu należy oddzielić przecinkiem na początku i na końcu.. Imiesłowowy równoważnik zdania zastępuje zdanie złożone podrzędne okolicznikowe czasu, przyczyny i sposobu lub jedno ze zdań współrzędnych.Imiesłowowy równoważnik zdania podrzędnego okolicznikowego czasu (1) możemy zamienić na zdanie podrzędne, wprowadzając orzeczenie oraz spójnik podrzędności: (1) Gdy wrócił z dyskoteki, (2) opowiedział rodzicom o swojej przygodzie.. Specyficznym typem równoważnika jest imiesłowowy równoważnik zdania, który zawiera imiesłów przysłówkowy.. Zdanie złożone: 1).. patrząc zrobiwszy.. Reasumując: nie przejmujemy się zgodnością czasów między zdaniami składowymi z orzeczeniem czasownikowym, lecz jednoczesnością czynności opisywanych za pomocą imiesłowowego równoważnika i zdania, z którym jest on związany.narysuj wykres wypowiedzenia, rozpoznaj rodzaje zdań składowych, zaznacz wskaźniki zespolenia (spójniki lub zaimki)..

Imiesłowowy równoważnik zdania.

Współrzędnie W zdaniu złożonym współrzędnie zdania składowe (tzw. zdania współrzędne) nie określają się wzajemnie.. Przykładowo: Idąc ulicą, rozglądałam się uważnie wokół.. b) Skończył odrabiać pracę domową i uśmiechnął się z zadowoleniem.. 3 Kiedy pociąg dojechał do stacji, znużeni pasażerowie szybko wysiedli.Imiesłowowy równoważnik zdania .. Idąc ulicą, spotkałem znajomego.. Ja odczuwam.. (przysłówkowy uprzedni)Przekształć zdania złożone współrzędnie w wypowiedzenia złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania.. stojąc wysławszy.. Klikaj ciastka!. Opalając się, zostałem pogryziony przez komary.. Po.Gdyby narysować wykres całego zdania, pierwsze i trzecie wypowiedzenie nie byłyby ze sobą bezpośrednio połączone.. WYPOWIEDZENIE 1.. Jedno zdanie składniowe nie wynika z treści drugiego i może istnieć osobno (np.imiesłowowy równoważnik zdania.. Zastępuje zdanie podrzędne z osobową formą czasownika.. Na wykresie imiesłowowy równoważnik zdania zawsze umieścimy "na dole", ponieważpodzielone na 2 części, zgodnie z którymi wykonany taki oto wykres.. Czasami jako wypowiedzenie składowe pojawia się tzw. imiesłowowy równoważnik zdania, czyli takie wypowiedzenie, w którym rolę orzeczenia odgrywa imiesłów przysłówkowy (współczesny lub uprzedni).. Umywszy ręce poszłam do pokoju.Na pierwszy rzut oka termin "imiesłowowy równoważnik zdania" może przyprawiać o ból głowy..

Ich bardzo ciekawym przykładem jest imiesłowowy równoważnik zdania.

Poniższe zdanie zamień na wypowiedzenie z imiesłowowym równoważnikiem zdania: Niektórzy się przepychali i próbowali dostać do sklepiku.Uzupełnij zdania imiesłowami przysłówkowymi (współczesnymi lub uprzednimi) utworzonymi od podanych bezokoliczników.. 1) Znajdź orzeczenia lub imiesłowy przysłówkowe.. 2) Zaznacz granicę zdań składowych.. Klikaj .Podane zdania złożone przekształć na wypowiedzenia z imiesłowowym równoważnikiem zdania.. Wypowiedzenie z imiesłowowym równoważnikiem zdania jest bardzo podobnie zbudowane - różnica jest taka, że w jednej części zdania musi występować czasownik w formie osobowej, a w drugiej imiesłów przysłówkowy.Wypowiedzenie z imiesłowowym równoważnikiem zdania.. Wychodzą z windy na korytarz i po chwili znajdują się w eleganckim saloniku, który posiada mahoniowe meble, szerokie łóżko pod baldachimem i szafę mającą zamiast drzwi ogromne lustro.. Klikaj piłeczki!. 3) Przedstaw zależności pomiędzy poszczególnymi wypowiedzeniami na wykresie (imiesłowowy równoważnik zdania przedstawia się przy pomocy falującej linii) 4) Nazwij zdania składowe.Podkreśl te wypowiedzenia, których nie można przekształcić na zdanie z imiesłowowym równoważnikiem zdania: 1.. Gdy się opalałem, pogryzły mnie komary.. W funkcji zdania składowego może wystąpić tylko imiesłów przysłówkowy..

)Imiesłowowy równoważnik zdania podrzędnego Ja spaceruję.

2 Gdy wróciłam z Indii, napisałam ciekawy reportaż.. Wyraża postawę uczuciowa nadawcy i zakończone jest wykrzyknikiem.. Zasady tworzenia wypowiedzeń z imiesłowowym równoważnikiem zdania 1) Imiesłowowy równoważnik zdania i zdanie nadrzędne muszą mieć wspólnego wykonawcę czynności.. Kamil siedząc przy stole czytał książkę.. Takie równoważniki zdań zawsze oddzielamy przecinkami od reszty zdania.. opracowała Maria Mytko.. Vademecum dobrego dyskutanta (vademecum to poradnik, przewodnik, informator w określonej dziedzinie.. Ja zostałem pogryziony.. (stojąc) obok szafy (wysławszy) w pośpiechu paczkę.. Bogatą kolekcję zdań złożonych podrzędnie, którą przedstawiliśmy w tym rozdziale, trzeba by jeszcze rozbudować.. Imiesłowowy równoważnik zdania.. Napisawszy do brata list, pobiegłem z nim na pocztę.. Zapisz do zeszytu.. (Bolesław Prus "Lalka") WYPOWIEDZENIE 2podrzędna, czyli na wykresie schodkowym znajduje się na dole i jest oznaczony linią falistą.. 2012-03-04 19:15:26 Wykonaj wykres zdania .. D.- IMIESŁOWOWY RÓWNOWAŻNIK ZDANIA (krótka powtórka o imiesłowach; kiedy mówimy o imiesłowowym równoważniku zdania; zasady użycia tej konstrukcji; j.Imiesłowowy równoważnik zdania W zdaniu złożonym jedno ze zdań składowych może być imiesłowowym równoważnikiem zdania.. Wykresy zdań złożonych PODRZĘDNIE.. c) Zwierzęta przeczuwały nadchodzącą burzę i schowały się w swoich kryjówkach.Ta część wypowiedzenia Z IMIESŁOWEM [czyli imiesłowowy równoważnik zdania] zawsze jest NIŻEJ [jest podrzędna], w żaden sposób o nią nie pytamy, a zaznaczamy linią falistą.. Otóż oprócz zdań w wypowiedzeniach złożonych mogą się również pojawiać równoważniki zdania.. wypowiedzenie z imiesłowowym równoważnikiem zdania Pierwsza część tego wypowiedzenia, to imiesłowowy równoważnik zdania (ponieważ zamiast orzeczenia, znajduje się tam imiesłów przysłówkowy).. W połączeniu z drugim zdaniem składowym tworzą wypowiedzenie z imiesłowowym równoważnikiem zdania.. Imiesłów przysłówkowy to nieosobowa forma czasownika z końcówką -ąc, -łszy i -wszy (robiąc, spadłszy, wziąwszy).Konstrukcje z imiesłowami przysłówkowymi nigdy nie występują samodzielnie, wchodzą w skład wypowiedzenia złożonego, które nazywamy wtedy wypowiedzeniem złożonym z imiesłowowym równoważnikiem zdania.. Wykresy zdań złożonych współrzędnie.. Imiesłowowy równoważnik zdania występuje w zdaniach okolicznikowych.. Wyjątek jest tylko wtedy, gdy imiesłów przysłówkowy występuje bez żadnych zależnych od niego wyrazów, np.: Szedł śpiewając.. Jest OK - i tu, i tu ja jest podmiotem.. 2011-09-26 16:16:08Imiesłowowe równoważniki zdań podrzędnych możemy podzielić na kilka typów.. ( Możesz zmienić kolejność zdań składowych) Sporządź wykresy powstałych wypowiedzeń..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt